Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

                                                      Ανακοίνωση
Αγαπητοί γονείς της Γ΄τάξης του σχολείου,
Σας ενημερώνουμε ότι για το θέμα του προγράμματος της κολύμβησης, έγινε σχετική ενημέρωση την  Τετάρτη, 12-10-2016, κατά την ενημέρωση-συζήτηση που είχε ο διευθυντής του σχολείου με τους γονείς των μαθητών. Επιπρόσθετα, σας κοινοποιώ την υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να υπογράψει ο διευθυντής προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα όπως και το τι ζήτησε ο διευθυντής από την αρμόδια υπηρεσία. Από το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι φανερό ότι μεταφέρεται η ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών στον διευθυντή του σχολείου. Τέτοιου είδους ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί από τον διευθυντή με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

                                                    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
                                                    (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 ΠΡΟΣ(1):             Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς
Ο – Η Όνομα:                     Επώνυμο:           
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):          
Τόπος Γέννησης:             
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:                   Τηλ:      
Τόπος Κατοικίας:                             Οδός:                    Αριθ:                     ΤΚ:         
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):                         Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 Ο /Η Υπεύθυνη/ος Ασφαλείας   για  το………… Δημοτικό Σχολείο…………….  για την υλοποίηση της χρήσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο  Αθλητικού  Κέντρου  “Ν Πέρκιζας”  από τους μαθητές της Γ & Δ Δημοτικού   είναι ο/η:………………………………………………………………………………………….
Οι καθηγητές που θα συνοδεύουν τους μαθητές μας  και  είναι: ο/η:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Οι διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής  & Ναυαγοσώστες  είναι: ο/η:………………………………………………………………………….………………………………………
 H υπογεγραμμένη από τον /την Διευθυντή/τρια  του Σχολείου  ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών   που θα κάνουν χρήσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο   Αθλητικού   Κέντρου “Ν  Πέρκιζας  έχουν εξεταστεί από ιατρό,  και διαθέτουν πιστοποιητικό  υγείας επισυνάπτετε .
Το………… Δημοτικό Σχολείο………………  αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή οποιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μαθητές, κατά τον χρόνο διάρκειας της χρήσης των χώρων από εμάς, έχουμε δε την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις σας, καθώς και την υποχρέωση αποκατάστασης τυχών φθορών  που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης  μας .
Υποχρεούμαστε  επίσης να τηρούμε τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.
Ο Δήμος Χαλανδρίου ουδεμία ευθύνη φέρει, για πάσης φύσεως ατυχήματα, προκληθησόμενα κατά τη διάρκεια της χρήσης των χώρων, κατά την διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων .
Η μη τήρηση των παραπάνω  αποτελεί λόγο αποβολής ή χρηματικής ποινής.

Ημερομηνία:                 /                  /      2016

Ο / Η  Δ/ντης  του  …. …Δημοτικού  Σχολείου..  …………..

Απαντώντας στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμά σας για συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης προς τη Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Χαλανδρίου σας, ενημερώνουμε ότι:
1. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.
2. Δεν γνωρίζουμε αν το συγκεκριμένο κολυμβητήριο (Ν. Πέρκιζας) πληροί τους όρους ασφαλείας και υγιεινής, είναι, δηλαδή, πιστοποιημένο για μαθητές της Γ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
3. Δεν γνωρίζουμε αν είναι επανδρωμένο το κολυμβητήριο με ιατρικό, νοσηλευτικό ή άλλου είδους κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα μπορέσει να επιληφθεί άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος, τόσο κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στους χώρους των εγκαταστάσεων όσο και κατά τη διάρκεια του μαθήματος της κολύμβησης.
Παρακαλώ όπως απαντηθούν άμεσα τα παραπάνω προκειμένου να διεξαχθεί το μάθημα στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου "Ν. Πέρκζας" σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμά σας.  

Από τη Διεύθυνση 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου